Home

Bij Orthopedagogische Praktijk Meerhoven kunt u als ouder terecht met alle vragen omtrent de ontwikkeling van uw kind. Elke ouder/verzorger zit wel eens met vragen over de ontwikkeling van zijn of haar kind. Als er thuis of op school moeilijkheden zijn, hoe kan uw kind dan zo goed mogelijk geholpen worden.

Als school kunt u natuurlijk ook bij ons terecht voor diverse onderzoeken en vragen! Te denken valt bijvoorbeeld aan intelligentieonderzoeken, dyslexieonderzoeken en gedragsonderzoeken.

Onze praktijk geeft u graag deskundig advies. Om tot een goed advies te komen is een onderzoek vaak wel nodig. Wij doen onderzoek bij vragen over ontwikkeling, leren en gedrag.

Onze orthopedagogen voeren de onderzoeken uit en bepalen of, en zo ja, welke behandelingen gewenst zijn. Een van onze freelance collega's is orthopedagoog-generalist. Mocht er uit de onderzoeken naar voren komen dat er sprake is van een bepaalde stoornis (te denken valt aan ADHD en dyslexie) dan wordt deze ook door ons vastgesteld. U hoeft dan niet meer voor verder onderzoek naar een andere instantie.

Wij werken samen met een speltherapeute, mevrouw van Beurden. Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van een kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Voor meer informatie kijk op www.eindhoven-speltherapie.nl

Orthopedagogische Praktijk Meerhoven is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO).